Αειφορία

ΚΑΤΕΒΕΙΤΕ
Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι πρακτικές διαχείρισης της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης εφαρμόζονται σε όλες τις μορφές τουρισμού σε όλους τους τύπους προορισμών, συμπεριλαμβανομένου του μαζικού τουρισμού και των διαφόρων εξειδικευμένων τμημάτων τουρισμού. Οι αρχές της αειφορίας αναφέρονται στις περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικοπολιτιστικές πτυχές της τουριστικής ανάπτυξης και στόχος είναι να δημιουργηθεί η κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των τριών αυτών διαστάσεων για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της.

Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη απαιτεί την τεκμηριωμένη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και ισχυρή πολιτική ηγεσία για να εξασφαλιστεί ευρεία συμμετοχή και επίτευξη συναίνεσης. Η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη είναι μια συνεχής διαδικασία και απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, εισάγοντας τα απαραίτητα προληπτικά ή/και διορθωτικά μέτρα όποτε χρειάζεται. Ο βιώσιμος τουρισμός θα πρέπει επίσης να διατηρεί υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των επισκεπτών και να διασφαλίζει μια ουσιαστική εμπειρία για τους επισκέπτες, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση τους σε θέματα αειφορίας και προωθώντας πρακτικές βιώσιμου τουρισμού. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Αειφορία

Τουρισμός 2SDGS: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού είναι υπεύθυνος για την προώθηση ενός υπεύθυνου, βιώσιμου και καθολικά προσβάσιμου τουρισμού, με στόχο την επίτευξη της παγκόσμιας Ατζέντας 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού προσφέρει ηγεσία και υποστήριξη στον τομέα του τουρισμού για την προώθηση της γνώσης και των τουριστικών πολιτικών παγκοσμίως, υποστηρίζοντας τον υπεύθυνο τουρισμό και προωθώντας τον ως κινητήρια δύναμη για την οικονομική ανάπτυξη, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Σήμερα, έχοντας 156 χώρες για μέλη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ενθαρρύνει την εφαρμογή του Παγκόσμιου Κώδικα Δεοντολογίας στον Τουρισμό, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η κοινωνικοοικονομική συμβολή του τουρισμού και να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις του.

Αειφορία

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΌΣ ΣΤΗΝ ΑΤΖΈΝΤΑ 2030: Το 2015 αποτέλεσε ορόσημο για την παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς οι κυβερνήσεις υιοθέτησαν την Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, μαζί με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Η ατζέντα καθορίζει ένα παγκόσμιο πλαίσιο για την εξάλειψη της φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής έως το 2030. Με βάση τους ιστορικούς Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας (MDGs), το φιλόδοξο σύνολο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και των 169 συναφών στόχων είναι ανθρωποκεντρικό, μετασχηματιστικό, καθολικό και ολοκληρωμένο.

Ο βιώσιμος τουρισμός είναι σταθερά τοποθετημένος στην Ατζέντα 2030. Για την επίτευξη της ατζέντας αυτής, ωστόσο, απαιτείται ένα σαφές πλαίσιο εφαρμογής, επαρκής χρηματοδότηση και επενδύσεις στην τεχνολογία, τις υποδομές και τους ανθρώπινους πόρους.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Footnotes / Source

Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (UNWTO), εξειδικευμένος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών.

Κως η επίσημη ιστοσελίδα